Reglementen Archief / Uitslagen Wedstrijdverslag

Reglement Open Groenlose

1. Iedere deelnemer wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen en stipt na te leven.

2. Deelnemen op eigen risico, net als het gebruik van een katapult (wettelijk verboden).

3. Er wordt gevist in vakken.

4. Het gebruik van vlonders is toegestaan, indien de voorkant hiervan bij de aanvang van de wedstrijd de waterlijn niet bereikt en geen beschadiging aan de oever wordt aangebracht.

5. De visplaats van de deelnemer wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met zijn plaatsnummer op de hem/haar uitgereikte deelnemerskaart. Het is de deelnemer verboden plaats te nemen verder dan 1 meter, hetzij ter linker‐, hetzij ter rechterzijde van het plaatsnummer. De deelnemer dient zoveel mogelijk recht vooruit te vissen.

6. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten (ongevallen, demonstratie e.d.) niet door te laten gaan, stil te leggen en na mogelijk enige tijd te hervatten. Indien minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig.

7. Gevist dient te worden met één hengel (vaste stok,); max. lengte v.d. hengel 11,5meter (16,5 meter inclusief lijn)voorzien van een dobber en een enkelvoudige haak.

8. Bij voeren met voercup op de vaste hengel is slechts één hengel toegestaan boven het wateroppervlak ( het gebruik van een tweede hengel voor deze manier van voeren is verboden).

9. Iedere vorm van zinkvissen is verboden. Wanneer op enig moment het hoofdlood op de bodem rust, is er sprake is van zinkvissen. Wanneer een loodkorrel of styllood de bodem raakt of op de bodem rust, is dat niet te verstaan als zinkvissen.

10. Aas en voer zijn vrij, behoudens het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde maden, hennep, verse vase, aardappel en lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd.

11. Na het begin signaal mag 5 minuten zwaar worden gevoerd(niet plonsen), daarna is alleen licht bijvoeren toegestaan (onder licht bijvoeren wordt verstaan, maximaal datgene, dat een deelnemer per worp met één hand in één beweging uit los lokvoer kan omvatten).

12. Er wordt gevist op gewicht (gewicht wordt omgezet in punten), alle gevangen vis telt mee voor de eindscore; snoek, snoekbaars en paling tellen niet mee.

13. Aan het einde van de wedstrijd mogen restanten voer en aas, evenals ander afval, niet in het water worden gegooid of langs het parcours worden achtergelaten op straffe van diskwalificatie.

14. De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren.

15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding en in laatste instantie het bestuur van GHV.