Algemene Ledenvergadering

woensdag 11 maart 2020

Algemene ledenvergadering    2020

 De agenda voor deze vergadering luidt als volgt;

1               Opening.

2               Mededelingen.

3               Notulen ledenvergadering 2019.

4               Ingekomen stukken.

5               Financieel verslag 2019.

6               Verslag kascommissie / benoeming kascommissielid.

7               Jaarverslag secretaris.

8               Begroting 2020 / 2021.

9               Bestuursverkiezing.    ******

10             ?.

11             Rondvraag en sluiting.

 ******                Aftredend en niet  herkiesbaar:    Frank Bomers

Tegenkandidaten kunnen tot twee uur voor de aanvang van de vergadering bij het secretariaat worden ingediend.    Wilt u er rekening mee houden dat als u op deze vergadering aanwezig wilt zijn u dan op dat moment wel lid van de vereniging moet zijn.

 De koffie staat klaar      Bestuur GHV

arrow_upward